Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 672 Прието с Протокол № 28/11.07.2013 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; във връзка с чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; чл. 15, ал.8 и чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, раздел І, чл.1, т.1, чл.2, ал.1, т. 24, ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да се отдаде под наем на „Пирин Титан”ООД част от терен общинска собственост за поставяне на преместваем обект – фургон за охрана и складиране на строително оборудване по чл.56 от Закона за устройство на територията, намиращ се до СПТУ по Ж.П. ТРАНСПОРТ, с площ от 15,00кв.м. и месечна наемна цена – 72,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.24, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на Общински съвет-Русе за срок – времетраенето на довършителните работи по „Интегриран воден проект гр. Русе-ЛОТ-2”, но не повече от една година.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)