Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 673 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и 2, 124б, ал. 1 във връзка с чл. 125, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 2, чл. 135, ал. 1 и ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-16-32/14.06.2021 г. и №30-13510-3#1/25.08.2021 г.  от „Индустриален парк ЛВЗ“ ЕООД чрез Спасимир Василев Димитров, Общински съвет –  Русе  реши:

  1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/ –  План за улична регулация от о.т. 10630 до нова о.т. 20, план за регулация на ПИ 63427.8.313, изменение на план за регулация на УПИ IV-за инж. инфраструктура в кв. 1000 и изменение границите на   кв. 1003 по плана на Източна промишлена зона, гр. Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)