Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 673 Прието с Протокол № 26/19.10.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с свх. №УТ-27-53 от 13.09.2017 г., от Светлана Петрова Стефанова, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за новообразуван имот №300.10 по плана на новообразуваните имоти на местност „Калето“, гр. Мартен, код по ЕКАТТЕ 47336, община Русе. Като с ПЗ се определя с ограничителни линии ново застрояване, разположено на по 3,00 м. от страничните имотни граници и на по 5,00 м. от двата полски пътя.
2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ за новообразуван имот №300.10 по плана на новообразуваните имоти на местност „Калето“, гр. Мартен, код по ЕКАТТЕ 47336, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)