Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 673 Прието с Протокол № 28/11.07.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл.16, ал.1 от Наредба №1за общинската собственост; във връзка с раздел I, чл. 2, ал. 1, т. 38, ал. 2, раздел II, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3,00 кв.м. за срок от пет години, при начална тръжна месечна цена 15,44 лв. за кв. м. изобразителна площ без включен ДДС, както следва:
1. Позиция №24, намираща се в гр. Русе, вход от гр. София, в разделителната ивица, с резмери 3х 3,00/2,80 м.;
2.Позиция №195-Б, намираща се в гр. Русе, кръгово движение на бул. „Липник”, в дясно, до Мототехника, с резмери 4,00/3,00 м.;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)