Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 673

Прието с Протокол № 32/08.10.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 66, ал.1 от ЗМДТ и чл.14, ал.1 от Наредба № 16 на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

1. Отлага приемане на решение до извънредното заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 13.10.2009 г. за промяна на План-сметката за разходване на ТБО за 2009 година, приета с Решение № 446/29.01.2009 г., променена с Решение № 521/31.03.2009 г. на ОбС – Русе, отразена в Приложение 1 и Приложение 2.