Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 674 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-74 от 11.08.2021 г., от Ангел Стоянов Тодоров, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 47336.300.1, находящ се в местност „Калето“, гр. Мартен, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПУП-ПЗ се определя „Вилна зона“ (Ов), отговарящо на предвижданията на Общ устройствен план на община Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените показатели за зоната. ограничителни линии, ново свободно застрояване на по 4 м. от източната и южната имотна граници, на 4 м. от северната имотна граница към ПИ 47336.300.20 (урбанизирана територия, за друг обществен обект). В ПИ 47336.300.1, предмет на разработката, няма съществуващи постройки. Същият е захранен с вода от кооперация, а захранването с ел. енергия се предвижда с помощта на генератор.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 47336.300.1, находящ се в местност „Калето“, гр. Мартен, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)