Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 674 Прието с Протокол № 26/19.10.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № УТ-16-56/13.09.2017 г. от Николай Георгиев Гавраилов, Общински съвет – Русе реши:

1.Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение от съществуващ водопровод Ф90 мм до ПИ 001008 в землището на с. Червена вода през следните имоти: ПИ 000075, ПИ 000355, ПИ 000357, ПИ 000376 – пасища, мери; ПИ 000076, ПИ 000785 и ПИ 000796 – полски пътища – всички общинска публична собственост и през ПИ 000385 – жп линии, държавна частна собственост по първи вариант на трасе.
2.Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)