Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 675 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, чл.7, ал.1 и чл.15, ал.1 от ЗНА, във връзка с чл.76, ал.1 и 3 от АПК, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

§ 1. В чл. 76, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 се изменят, както следва:  

  1.  „(1) Председателят на Общинския съвет дава думата за изказване на общинските съветници и на обществения посредник.
    1.  „(2) Лицата по ал.1 не могат да се изказват, без да са получили думата от председателя“.
    1.  „(3) Думата се иска с предварителна писмена заявка, от място с вдигане на ръка или чрез индивидуалния пулт.“ 

§ 2. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:

  1. ал. 1 придобива следната редакция: „(1) Общинските съветници, кметът на общината, общественият посредник или посочен от кмета служител на общинската администрация имат право на реплика.“
  2. В ал. 4 думите „общински съветник“ се заличават.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация влиза в сила от момента на неговото приемане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)