Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 675 Прието с Протокол № 26/19.10.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 2 от ЗПУГДВМС, Общински съвет – Русе реши:
1. Не приема направеното предложение чрез подписка, постъпила с Молба вх. № 599/14.09.2017г от инициативен комитет на местна гражданска инициатива.
2. Изпълнението на одобрения с Решение № 1385 по Протокол № 49 от 23.04.2015г. на Общински съвет – Русе подробен устройствен план и инвестиционния проект към него да продължи съобразно издаденото разрешение за строеж.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)