Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 676 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл.33, ал.1, т.2 от ЗМСМА и чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

§ 1. В чл.40  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -Русе, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, се заличава т.12 „Комисия за взаимодействие с гражданското общество“.

§ 2. Създава се нов чл.39а към Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация със следното съдържание: Към ОбС – Русе се създава Комисия за взаимодействие с гражданското общество, която изпълнява единствено задачи, свързани с разглеждане на жалби, сигнали и други, адресирани до нея.

§ 3. Настоящият Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е приет с Решение № 676 по Протокол № 26/14.10.2021 г. на Общински съвет – Русе и влиза в сила от момента на неговото приемане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)