Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 676 Прието с Протокол № 28/11.07.2013 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост; във връзка с раздел І, чл.2, ал.1, т. 7, раздел ІІ, чл.3 до чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от нежилищен имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Алея Възраждане” №86, сграда №1 на Дом за стари хора „Възраждане”, описан в АОС № 6679/08.05.2012 год., като стоматологичен кабинет, с площ от 18,00 кв.м. и начална месечна наемна цена – 44,00лв. без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)