Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 676

Прието с Протокол № 32/08.10.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА и чл.137, ал.1, т.1 от Търговския закон, Общинският съвет реши:

1. Променя чл. 11 на Учредителния акт на „Общински пазари” ЕООД, който добива следната редакция”:
„Чл. 11. Дружеството се управлява и представлява от Управител.”