Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 677 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл.21, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.3 от Наредба № 6 на ОбС – Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, Общински съвет – Русе реши:

Определя Деян Иванов Недков – общински съветник за член на Комисията по чл.6 от Наредба № 6 на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)