Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 677 Прието с Протокол № 27/23.11.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4 ЗПСК и чл. 3, т. 3 и чл. 7, т. 11 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС – Русе, Общински съвет – реши:
1. Допълва Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2017 г., приет с Решение № 414/19.01.2017 г. – Приложение № 2, с точка 2.14: „Сграда с идентификатор 63427.7.71.3 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, седемдесет и едно, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, едноетажна, със застроена площ 80 кв.м. /осемдесет квадратни метра/, с предназначение: сграда за търговия, с адрес алея „Бели брези“ №10, гр. Русе, предмет на АОС №8396/20.09.2017 г. Сградата е разположена в ПИ с идентификатор 63427.7.71.
2. Открива процедура за приватизация на сграда с идентификатор с идентификатор 63427.7.71.3 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, седемдесет и едно, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, едноетажна, със застроена площ 80 кв.м. /осемдесет квадратни метра/, с предназначение: сграда за търговия, с адрес алея „Бели брези“ №10, гр. Русе, предмет на АОС №8396/20.09.2017 г. Сградата е разположена в ПИ с идентификатор 63427.7.71.
3. Упълномощава Кмета на общината с правата и задълженията на „възложител”, съгласно „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)