Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 677 Прието с Протокол № 28/11.07.2013 г.

на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с раздел І, чл.1, т.1, чл.2, ал.1, т.21, раздел ІІ, чл. 3 до чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от десет години на Сдружение „Български червен кръст”, Областен съвет-Русе част от нежилищен имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. “Александровска” №49, вход от ул.”Пирот” с обща полезна площ от 78,85 кв.м, съгласно АОС № 6987/19.06.2013 год. и месечна наемна цена – 53,00 лв. с включен ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)