Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 677

Прието с Протокол № 32/08.10.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 ЗМСМА, чл. 270, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон и чл. 10, ал. 1, т. 2 от Наредба №9 на Общински съвет Русе, Общинският съвет реши:

1. т. 2 на Решение № 620, прието с Протокол №30/16.07.2009 г. на Общински съвет Русе приема следната редакция:
„т. 2 Задължава ликвидатора Румяна Атанасова Гашева да заяви и представи за обявяване в Търговския регистър годишния отчет за 2008 г. и заличаване на дружеството”