Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 678 Прието с Протокол № 27/23.11.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 42, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №6 на Общински съвет – Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, Общинският съвет реши:
1. Приема изменение в Списък №2 на общинските жилища от ведомствения фонд, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №444, прието с протокол №19/23.02.2017 г. (изменен с Решение №593 на Общински съвет – Русе, по протокол 24//20.07.2017 г.), както следва:
1.1. премахва от списъка точка №23 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Родина“, бл. „Сакар планина“, вх. „А“, ет. 8, ап. 10, предмет на АЧОС №1475/12.08.1997 г.;
1.2. премахва от списъка точка №45 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Здравец-Изток“, бл. „Мура“, вх. „Г“, ет. 1, ап. 15, предмет на АЧОС №3489/12.01.2001 г.
2. Приема изменение и допълнение на Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №444, прието с протокол №19/23.02.2017 г. (изменен и допълнен с Решение №593 на Общински съвет – Русе, прието с протокол №24/20.07.2017 г.), както следва:
2.1. създава нова точка №1593 в раздел А.Апартаменти – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Родина“, бл. „Сакар планина“, вх. „А“, ет. 8, ап. 10, предмет на АЧОС №1475/12.08.1997 г.;
2.2. създава нова точка №1594 в раздел А.Апартаменти – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Здравец-Изток“, бл. „Мура“, вх. „Г“, ет. 1, ап. 15, предмет на АЧОС №3489/12.01.2001 г.;
2.3. премахва от раздел А.Апартаменти точка №1278 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Чародейка“, бл. №201, вх. 2, ет. 5, ап. 15, предмет на АЧОС №2165/09.10.1998 г.;
2.4. премахва от раздел Б.Къщи точка №19 – жилищен имот, представляващ къща, с административен адрес гр. Русе, ул. „Бояна“ №3, предмет на АЧОС №3115/28.07.1999 г.;
2.5. премахва от раздел Б.Къщи точка №33 – жилищен имот, представляващ къща, с административен адрес гр. Русе, ул. „Голям Купен“ №2, предмет на АЧОС №3499/20.02.2001 г.;
2.6. премахва от раздел Б.Къщи точка №51 – жилищен имот, представляващ къща, с административен адрес гр. Русе, ул. „Кадин мост“ №16, предмет на АЧОС №3498/16.02.2001 г.;
2.7. премахва от раздел Б.Къщи точка №52 – жилищен имот, представляващ къща, с административен адрес гр. Русе, ул. „Кадин мост“ №17, предмет на АЧОС №3367/01.02.2000 г.;
2.8. премахва от раздел Б.Къщи точка №165 – жилищен имот, представляващ къща, с административен адрес гр. Русе, ул. „Шипка“ №66, предмет на АЧОС №2929/04.06.1999 г.;
2.9. премахва от раздел Б.Къщи точка №58 – жилищен имот, представляващ къща, с административен адрес гр. Русе, ул. „Княжеска“ №38, предмет на АЧОС №616/20.06.1996 г.;
2.10. премахва от раздел Б.Къщи точка №149 – жилищен имот, представляващ къща, с административен адрес гр. Русе, ул. „Цар Шишман“ №30, предмет на АЧОС №1321/21.04.1997 г.
3.Приема допълнение на Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №444, прието с протокол №19/23.02.2017 г. (допълнен с Решение №593 на Общински съвет – Русе, по протокол №24/20.07.2017 г.), както следва:
3.1. създава нова точка №131 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Чародейка“, бл. №201, вх. 2, ет. 5, ап. 15, предмет на АЧОС №2165/09.10.1998 г.;
3.2. създава нова точка №132 – жилищен имот, представляващ къща, с административен адрес гр. Русе, ул. „Бояна“ №3, предмет на АЧОС №3115/28.07.1999 г.;
3.3. създава нова точка №133 – жилищен имот, представляващ къща, с административен адрес гр. Русе, ул. „Голям Купен“ №2, предмет на АЧОС №3499/20.02.2001 г.;
3.4. създава нова точка №134 – жилищен имот, представляващ къща, с административен адрес гр. Русе, ул. „Кадин мост“ №16, предмет на АЧОС №3498/16.02.2001 г.;
3.5. създава нова точка №135 – жилищен имот, представляващ къща, с административен адрес гр. Русе, ул. „Кадин мост“ №17, предмет на АЧОС №3367/01.02.2000 г.;
3.6. създава нова точка №136 – жилищен имот, представляващ къща, с административен адрес гр. Русе, ул. „Шипка“ №66, предмет на АЧОС №2929/04.06.1999 г.;
3.7. създава нова точка №137 – жилищен имот, представляващ къща, с административен адрес гр. Русе, ул. „Княжеска“ №38, предмет на АЧОС №616/20.06.1996 г.;
3.8. създава нова точка №138 – жилищен имот, представляващ къща, с административен адрес гр. Русе, ул. „Цар Шишман“ №30, предмет на АЧОС №1321/21.04.1997 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)