Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 678 Прието с Протокол № 28/11.07.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка чл.21, ал.1 т. 8 от ЗМСМА, и чл.14 ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 11, ал.1, ал. 2, чл.61, ал.2, т.3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с раздел I, чл.1, т.1, чл.2, ал.1, т.4 и раздел II чл.3 до чл. 5 от Наредба №2 за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение на Общинския съвет, Общинският съвет реши: 

І. Одобрява конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на самостоятелен обект – кафене с полезна площ от 80,28 кв.м. в сграда с идентификатор 63427.2.5767.1.1, намираща се в гр. Русе, пл. „Свобода” № 4 – Доходно здание, корпус „К” – паметник на културата, както следва:
1. Минимална начална месечна наемна цена – 560,00 лв. без включен ДДС.
2. Размер на инвестициите за основен ремонт на обекта – минимум 85000,00 лв., от тях 10500,00 лв. през първите 2 (два) месеца.
3. Поемане на финансов ангажимент към културата и спорта и мероприятия организирани от Община Русе в размер не по-малко от 4000,00 лв. на година.
ІІ. Дава съгласие да бъде проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от нежилищен имот по т. І., като кафене за срок от десет години, като се съобрази с одобрените конкурсни условия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)