Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 679 Прието с Протокол № 27/23.11.2017 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1 и ал.9, чл.37, ал. 4, т.4 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.26, ал.1, т.3 и чл.40, ал.1 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, за общинската собственост, чл.62, ал.2 и чл.64, ал.1, ал.4, т.2, ал.6 и ал.8 от Закона за енергетиката, протокол 21/06.10.2017 г. на Комисията по общинска собственост при Община Русе, Общинският съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г., с учредяване на възмездно право на строеж в поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 63427.7.151 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 8925 кв.м., с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – за комплексно застрояване, с адрес: гр. Русе, ул. „Петрохан“, за изграждане на трансформаторен пост тип БКТП 10/0,4 kV и с габарити 1х1000 kVA, с размери 2,90/3,85 м. и застроена площ в размер на 11,17 кв.м., с прогнозен приход в размер на 1200,00 лв. (Хиляда и двеста лева), и с учредяване на сервитут около външните стени на енергийния обект както следва:
– към стени на трансформаторен пост тип БКТП без обслужващи врати – сервитутна ивица с широчина 1,50 метра,
– към стени на трансформаторен пост тип БКТП с обслужващи врати за трансформатор и уредба СН – сервитутна ивица с широчина 4,50 метра,
с обща засегната от сервитута площ около външните стени на трансформаторния пост тип БКТП в размер 49,80 кв.м., с прогнозен приход в размер на 5350,00 лв. (Пет хиляди триста и петдесет лева).
2. Дава съгласие за учредяване на възмездно право на строеж в полза на „Енерго-Про Мрежи“ АД, ЕИК 104518621, в поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 63427.7.151 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 8925 кв.м., с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – за комплексно застрояване, с адрес: гр. Русе, ул. „Петрохан“, за изграждане на трансформаторен пост тип БКТП 10/0,4 kV и с габарити 1х1000 kVA, с размери 2,90/3,85 м. и застроена площ в размер на 11,17 кв.м., срещу заплащане на цена в размер на 1200,00 лв. (Хиляда и двеста лева), без включени други дължими данъци и такси, които са за сметка на „Енерго-Про Мрежи“ АД, ЕИК 104518621.
3. Дава съгласие с акта за учредяване на правото на строеж, описано в т. 2 от настоящото решение, в полза на „Енерго-Про Мрежи“ АД, ЕИК 104518621, да бъде учреден възмездно сервитут с предметен обхват чл. 64, ал. 2 и 3 от ЗЕ, във връзка с чл. 13, 14 и 15 от Наредба №16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, около външните стени на изградения съобразно описаното в т. 2 право на строеж, в ПИ 63427.7.151, трансформаторен пост тип БКТП 10/0,4 kV и с габарити 1х1000 kVA, с размери 2,90/3,85 м. и застроена площ в размер на 11,17 кв.м., както следва:
– към стени на трансформаторен пост тип БКТП без обслужващи врати – сервитутна ивица с широчина 1,50 метра,
– към стени на трансформаторен пост тип БКТП с обслужващи врати за трансформатор и уредба СН – сервитутна ивица с широчина 4,50 метра,
с обща засегната от сервитута площ около външните стени на трансформаторния пост тип БКТП в размер 49,80 кв.м, след заплащане от търговското дружество на еднократно обезщетение в размер на 5350,00 лв. (Пет хиляди триста и петдесет лева) без дължими данъци и такси, съобразно изготвена от лицензиран оценител експертна оценка от 26.10.2017 г. Дължимите данъци и такси са за сметка на „Енерго-Про Мрежи“ АД, ЕИК 104518621.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)