Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 68 от 16.02.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 68
Прието с Протокол № 6/16.02.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.30, ал.1 от ЗОБ и чл.60, ал.2 от Наредба № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинския съвет реши:
1. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2011 г., както следва:
1.1.По прихода 78 547 401 лв., съгласно Приложение № 1
2.1.По разхода 72 362 598 лв., съгласно Приложение № 1
3.1.Преходен остатък 6 184 803 лв.
2. Приема отчета за капиталовите разходи, съгласно Приложение № 2.
3. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки, съгласно Приложения №№ 3 и 4.
4. Приема отчета на план сметките на Общинските предприятия – Приложения №№ 5, 6, 7, 8, 9.
5. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение № 10.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)