Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 68 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Протокол №26/14.10.2015 г. на ОЕСУТ и искане №УТ-17-29/21.07.2015 г. от ЕТ „Елисавета Радева – Елико“, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – кабел ниско напрежение към ПУП – ПЗ за ПИ 177009 в местност „Пундев баир“, землище на с. Николово, община Русе през поземлени имоти общинска публична собственост с номера: 000269 / НТП „Полски пътища“ /, 000357 / НТП „Пасища, мери“ /, 000359 / НТП „Пасища, мери“ / и 000365 / НТП „Полски пътища“ / в м. „Пундев баир“, землище на с. Николово и през имот №000413 с НТП „Полски пътища“ в м. „Над село“ в землището на с. Николово.
Решението може да се оспори в 30 – дневен срок от обнародването му в Държавен вестник /ДВ/ чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)