Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 68 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1  и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет Русе  реши:

           Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен терен, представляващ УПИ XIV-174, в кв. 18 по кадастралния и регулационен план на с. Долно Абланово, Община Русе, с площ от 1086 кв.м., отреден за жилищно застрояване, находящ се на ул. “Арда“, предмет на Акт за частна общинска собственост №5347/26.02.2008 г., вписан под №87, том VII, н.д. 1735/08, вх. рег.  №3108/12.03.2008 г. в Служба по вписванията – гр. Русе, с начална тръжна продажна цена 9 450.00 лева, без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилият участник-купувач.    

30% от постъпленията от продажбата на посоченият поземлен имот да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)