Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 680 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, чл. 3, т. 1 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Общински съвет – Русе, Общински съвет – Русе реши:

1. Не приема предложението на „Финансова компания“ АД Община Русе да придобие притежаваните от дружеството 101 940 броя поименни акции, представляващи 50% от капитала на „Сплендид“ АД, ЕИК 117002971.

2. Допълва Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2021 г., приет с Решение  №378/28.01.2021 г. с точка 1.2. Продажба на 101 940 броя поименни акции, собственост на Община Русе, представляващи 50% от капитала на „Сплендид“ АД, ЕИК 117002971.

3. Открива процедура за приватизация на участието на Община Русе в капитала на „Сплендид“ АД, ЕИК 117002971 – 101 940 броя поименни акции на обща стойност по номинал 101 940 лева.

 4. Упълномощава Кмета с правата и задълженията на „възложител”, съгласно „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, или на дейности, свързани с функциите по Закона за публичните предприятия”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)