Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 680 Прието с Протокол № 27/23.11.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №21/06.10.2017 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемото място по улична регулация, във връзка със Заповед №2584/16.07.1991 г. на Главния архитект при ОбНС – Русе за одобряване на регулационния, застроителния и кадастралния планове на село Червена вода, Община Русе, Общинският съвет реши:
1. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 30 кв.м. по улична регулация, приобщен южно към УПИ XV-1087 в кв. 72 по плана на село Червена вода, Община Русе, след заплащане на Община Русе цена в размер на 357,00 лв. (триста петдесет и седем лева), без дължими данъци и такси от Георги Сашев Ненов. Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)