Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 680 Прието с Протокол № 28/11.07.2013 г.

На основание чл.21, ал.1,т.10 от ЗМСМА и чл. 17, ал.1, т.3 от Закона за общинския дълг и във връзка с чл.3, т.2, чл.13 и чл.16 от Закона за общинския дълг, Общинският съвет реши:

1. Община Русе да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Русе ”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“(2007-2013), приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010, при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – 283 000лв. (словом: Двеста осемдесет и три хиляди лева, 00);
• Валута на дълга – лева
• Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
– Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
– Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-07/2010/001;
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %,
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
• Начин на обезпечение на кредита:
– Учредяване на залог върху вземанията на Община Русе по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-07/2010/001, сключен с МРРБ по Оперативна програма „Регионално развитие“(2007-2013), и
– Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Русе да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)