Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 681 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

  1. подаде проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004; и
  2. Дава съгласие Община Русе да осигурява оборотни средства за точното и навременно изпълнение на проекта до верифициране и плащане от страна на Управляващия орган на ОПДУ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)