Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 681 Прието с Протокол № 27/23.11.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 32, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Протокол №20/12.09.2017 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
1. Да се сключи предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за прехвърляне на собствеността спрямо придаваем терен от 92,50 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 63427.5.270 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе – частна общинска собственост, представляващ част от УПИ VIII-5024 от кв. 726 по регулационния план на град Русе, одобрен със Заповед №РД-01-2840/05.06.2006 г. на Кмета на Община Русе към поземлен имот с идентификатор 63427.5.1199 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, представляващ УПИ VII-5023 от кв. 726 по регулационния план на град Русе, одобрен със Заповед №РД-01-2840/05.06.2006 г. на Кмета на Община Русе, собственост на „ХИРАМ“ ЕООД, ЕИК 117677778, на пазарна цена от 11 400,00 лева (единадесет хиляди и четиристотин лева), без дължими данъци и такси, които са за сметка на купувача по окончателния договор.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)