Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 681

Прието с Протокол № 32/08.10.2009 г.

На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:
І. Изменя свое Решение № 631/10.09.2009 г. като последното придобива следния вид:
„На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС, чл.26, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба № 1 на ОбС Русе, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие да се открие процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост находящ се в гр.Ветово, им. № 444, кв.178 с площ 104 000 кв.м с начална тръжна цена 650 880 лв.,без ДДС, предмет на АОС №4884/18.01.2007 г.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на публичен търг с явно наддаване, след влизане в сила на настоящото решение.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия участник, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор с лицето, спечелило търга.”