Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 682 Прието с Протокол № 27/23.11.2017 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл.30 от Наредба №1 на Общинския съвет Русе, протокол №18/16.06.2017 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г., като включва общински поземлен имот с идентификатор 63427.9.1130 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 1764 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за ниско застрояване, с адрес: гр. Русе, ул. „Огражден“, предмет на Акт за частна общинска собственост №8471/09.10.2017 г., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 32381,70 лв.
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 63427.9.1130 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 1764 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за ниско застрояване, с адрес: гр. Русе, ул. „Огражден“, предмет на Акт за частна общинска собственост №8471/09.10.2017 г., с начална тръжна цена 32381,70 лв., без включени други дължими данъци и такси.
3. Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)