Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 682

Прието с Протокол № 32/08.10.2009 г.

На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА Общински съвет – Русе реши:
І. Изменя свое Решение № 632/10.09.2009 г. като последното придобива следния вид:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС, чл.26, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба № 1 на ОбС Русе, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие да се открие процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, предмет на АОС №2380/01.12.1998 год., находящ се в гр.Русе, бул. “Гоце Делчев” №4 и представляващ урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ – 2074 – за баня в кв.613 по регулационния план на гр. Русе, а по кадастарлната карта и кадастралните регистри на гр.Русе, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.4.2906 с площ 1 399,00 кв.м., заедно с изградената в същия масивна едноетажна сграда със сутерен /бивша баня/ със застроена площ 289,00 кв.м. и определя нова начална тръжна цена в размер на 450 928,00 лева, без включени данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и да са за сметка на спечелилия търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на публичен търг с явно наддаване, след влизане в сила на решението на ОбС – Русе.
3. Въз основа на резултатите от търга, Кметът на Община Русе да издаде заповед, с която да се определи спечелилия участник, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор за продажба.