Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 683 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  чл. 137, ал. 1, т. 6 от ТЗ, чл. 8, ал. 1, т. 1 и чл. 10, ал. 1, т. 7 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

  1. Изменя Решение №641, прието с Протокол №26/14.10.2021 г. на ОбС-Русе  както следва:  в точка едно от диспозитива на решението, в частта „управител“ вместо д-р Светослав Дачев Дачев, да се чете: д-р Илия Шалев, специалист „Образна диагностика“, УИН 000001092 в РК Русе на БЛС, притежаващ квалификация „Здравен мениджмънт“ до провеждане на конкурс.
  2. Допълва Решение №641, прието с Протокол №26/14.10.2021 г. на ОбС – Русе  както следва: в точка едно от диспозитива на решението се допълва със следния текст: „предмет на дейност на дружеството: осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ“.
  3. Одобрява учредителен акт на „Медицински център по пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе“ ЕООД – (Приложение проект на учредителен акт).
  4. Изменя точка 2 от Решение №641, прието с Протокол №26/14.10.2021 г. на ОбС – Русе  със следния текст: „Упълномощава управителя д-р Илия Шалев да извърши действия и подпише всички необходими документи за вписване на новоучреденото дружество в Агенция по вписванията и ИАМО“.
  5. Възлага на д-р Светослав Дачев Дачев – управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе“ ЕООД да проведе конкурс за избор на управител на „Медицински център по пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе“ ЕООД след регистрацията на дружеството.

Настоящото решение е неразделна част от Решение №641, прието с Протокол №26/14.10.2021 г. на ОбС – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)