Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 683 Прието с Протокол № 27/23.11.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 54, ал. 1 и чл. 51, ал. 3 от ЗКИР и извлечение от Протокол №21/06.10.2017 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
Дава своето съгласие за отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта на гр. Русе, засягащи незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.8.1206, с площ 9 593 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: за съоръжение на друг вид провод, с адрес: гр. Русе, Източна промишлена зона, предмет на АЧОС №6242/18.05.2010 г., като засегнатия терен от 6 024 кв.м., необходим за довършване на III-ти етап на „Зимовник на ИАППД при км. 491 на река Дунав“, неправилно заснет като част от ПИ 63427.8.1206, бъде нанесен като държавна собственост извън границите на общинския ПИ 63427.8.1206.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)