Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 683 Прието с Протокол № 28/11.07.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общинският съвет реши: 

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 2 – „Грижа за деца в риск” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
2. Дава съгласие за разработването и изпълнението на проекта Община Русе да избере партньорска организация от държавите, които са страна по Меморандума за разбирателство за изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 -2014, сключен между Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Република България.
3. Дава съгласие за целите на проекта – приобщаване на деца от социално слаби семейства на възраст 3 до 6 години в детските градини, повишаване на подготовката им за тръгване на училище и строително-ремонтни работи за подобряване на материалната база в детски заведения, обект на проекта, да бъде предоставена общинска собственост както следва:
• За строително-ремонтни дейности в сграда на ЦДГ„Звездица” с идентификатор 63427.4.2409.1 и ЗП 560 кв.м. в гр.Русе, ЖК„Дружба”II, ул. „Ракитово”№1 в ПИ с идентификатор 63427.4.2409 , Акт за ПОС № 6830 / 03.12.2012г.
• За строително-ремонтни дейности в сграда на ЦДГ „Червена шапчица” с идентификатор 63427.6.191.1 и ЗП 707 кв.м в гр.Русе, ЖК„Чародейка-Г-север”, ул. „Христо Ботев”№1 в ПИ с идентификатор 63427.6.191, Акт за ПОС № 6855 / 18.12.2012г.
• За строително-ремонтни дейности в сграда на ОДЗ „Снежанка” в гр.Русе, ЖК„Дружба”III, ул.”Илинден”№5 в ПИ с идентификатор 63427.4.598 , Акт за ПОС № 6876 / 04.02.2013г., в двата корпуса на детското заведение, представляващи сграда с идентификатор 63427.4.598.1, ЗП 388 кв.м. в топла връзка със сграда с идентификатор 63427.4.598.2, ЗП 382 кв.м.
• Предназначението на предоставената общинска собственост, обект на финансиране по проекта няма да бъде променяно за период не по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)