Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 683

Прието с Протокол № 32/08.10.2009 г.

На основание чл. 45, ал.9 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Отменя точка I, т.10 и точка I, т. 15 от свое Решение № 635 от 10.09.2009 г.
2. Приема повторно точка I, т. 9 от Решение № 635 от 10.09.2009 г.
3. Изменя точка II от Решение № 635 от 10.09.2009г. като следната придобива следната редакция: „ІІ. Възлага на Кмета на Общината след влизане в сила Решението на Общинския съвет, да изготви настанителни заповеди и сключи договори за наем с представителите на политическите партии, описани в т.І.
За политическите партии от т.1 – т.16, т.19 и т.20 със срок на договорите до края на мандата на действащото в момента Народно събрание и за политическите партии по т.т. 9, 17 и 18 със срок на договорите до края на мандата на действащия в момента Общински съвет, но не по-късно от 31.12.2011год.