Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 684 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет реши:

I.Приходи – държавна дейност

§2404 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“                 +35 000лв.

ПГСС „А. Кънчев“-Русе    +35 000лв.

§2406 „Приходи от наеми на земя“                                                                           +8 874лв.

ОУ „Г. С. Раковски“- Ново село + 8 874лв.

§3619 „Други неданъчни приходи“                                                                              +701лв.

ОУ „Ангел Кънчев“ – Русе    +701лв.

Всичко приходи –държавни дейности:                                                               +44 575лв.

Всичко приходи по бюджета                                                                                 +44 575лв.

II.  Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

§0205 „Изплатени суми за СБКО“                                                                           +2 500лв.

 ОУ „Г.С. Раковски“ – Ново село +2 500лв.

§1015 „Материали“                                                                                                     +3 075лв.

ОУ „Ангел Кънчев“ – Русе              +701лв.

ОУ „Г.С. Раковски“ – Ново село +2 374лв.

§1020 „Външни услуги“                                                                                             +4 000лв.

ОУ „Г.С. Раковски“ – Ново село

Всичко за дейност:                                                                                                 +9 575лв.   Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“

ПГСС „А.Кънчев“-Русе

§0202 „Други възнаграждения и плащания за персонала

по извънтрудови правоотношения“                                                                          +2 000лв.

§1016 „Вода, горива и енергия“                                                                               +14 255лв.

§1030 „Текущ ремонт“                                                                                              +11 994лв.

§4000 „Стипендии“                                                                                                     +3 000лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                    +3 751лв.

Обект „Климатик 12ка/35ца/-1бр. за ПГСС „А. Кънчев“ +1 167лв.

Обект „Климатик 24ка/71ца/-1бр. за ПГСС „А. Кънчев“  +2 584лв.

Всичко за дейност:                                                                                                  +35 000лв.  

Всичко за функция:                                                                                                +44 575лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 540 „Домове за стари хора“ – ОССД

§1020 „Външни услуги“                                                                                          -123 900лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“               

Обект „Климатична охладителна система за ДСХ „Възраждане“                      +74 000лв.

Обект „Изграждане на газова инсталация за „Обществена пералня“                  +49 900лв.  

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

Всичко разходи държавна дейност:                                                                    +44 575лв.

III. Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 311 „Детски градини”

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по

трудови правоотношения“ ДГ „Детелина“                                                               -1 998лв.

§1015 „Материали“ ДГ „Иглика“                                                                                 – 887лв.

§1030 „Текущ ремонт“    ДГ „Иглика“                                                                       -4 045лв.

§5201 „Придобиване на компютри и хардуер“

обект „Лаптоп 2бр, за ДГ Детелина“                                                                        +1 998лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

Обект „Газов котел за ДГ „Иглика“                                                                          +4 932лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване“

Дейност 469„Други дейности по здравеопазването“,

§5204 „Придобиване на транспортни средства“

обект „Пикап-1бр.“                                                                                                   +67 480лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

обект „Генератор за монтиране на превозно средство“                                        +15 213лв.

 §1098 „Други разходи, некласифицирани в другите                                              -82 693лв.

параграфи и подпараграфи“.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“

§4500 „Субсидии и други текущи трансфери за                                                       -1 760лв.

юридически лица с нестопанска цел“.

Всичко за дейност:                                                                                                     -1 760лв.

Всичко за функция:                                                                                                   -1 760лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 604 „Осветление на улици и площади“

§1016 „Вода, горива и енергия“ км. Бъзън                                                               +4 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                    +4 000лв.

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“

ОП „Комунални дейности“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“               +137 300лв.

Обект „Паркомати 7бр.“ +84 000лв.

Обект „Контейнери за живеене 3бр.“ +30 000лв.

Обект „Снегорин 1бр.“  +2 500лв.

Обект „Ротационен лазер със статив 1бр.“ +4 700лв.

Обект „Къртач на ток с комплект шила 1бр.“ +3 000лв.

Обект „Комбинирана машина за пробиване и къртене 3бр.“ + 7 500лв.

Обект „Гайковерт с акумулаторна батерия и зарядно устройство 1бр.“  + 1 400лв.

Обект „Комплект безкабелни машини – пробивна,

 ъглошлайф и перфоратор“  +3 000лв.

Обект „Профил за вибромастар с дължина 400см. 1бр.“  + 1 200лв.

§1015 „Материали“  ОП „Комунални дейности“                                                  -150 500лв.

Всичко за дейност:                                                                                                   -13 200лв.

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

Обект „Климатици 12-ка – 2бр. за с. Семерджиево“                                              +1 760лв.

Всичко за дейност:                                                                                                    +1 760лв.

Дейност 622 „Озеленяване“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                     -4 000лв.

Обект „Листосъбирачка“  км. Бъзън

 /било:4 000лв.;става:0лв./      -4 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                     -4 000лв.

Всичко за функция:                                                                                                 -11 440лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“

Дейност 865 „Други дейности по туризма“ ОП „Русе арт“

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“                                                 +11 000лв.   

Обект „ Рекламно съоръжение тип Билборд“ 2 бр. +11 000лв.

§1098 „Други разходи, некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи“     -11 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Дейност 878 „Приют за безстопанствени животни“ ОП „Комунални дейности“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                 +13 200 лв.

Обект „Автоматичен, хематологичен анализатор“  +7 200 лв.

Обект „Автоматичен, ветеринарен, биохимичен анализатор“ +6 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                    13 200лв.

Всичко за функция:                                                                                                  13 200лв.

Всичко разходи местни дейности:                                                                                  0лв.

Всичко разходи по бюджета:                                                                                  44 575лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            (Иво Пазарджиев)