Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 684 Прието с Протокол № 27/23.11.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 и ал. 9; чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Протоколи №№ 19/18.07.2017 г. и 21/06.10.2017 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017 г. с учредяване на възмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 63427.4.2398 по Кадастралната карта на гр. Русе с площ от 447 кв.м., намиращ се в гр. Русе, бул. „България“ № 116, предмет на АЧОС № 5478/03.07.2008 г., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на тайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, а съгласно действащият регулационен план на града представлява УПИ Х-894 в кв. 612 за изграждане на обект „Постройка на допълващо застрояване – за отоплителни материали и инвентар“, с размери 3,50/7,50 м., със застроена площ от 26,25 кв.м., с прогнозен приход от 1 418,90 лева /хиляда четиристотин и осемнадесет лева и деветдесет стотинки/.
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 63427.4.2398 по Кадастралната карта на гр. Русе с площ от 447 кв.м., намиращ се в гр. Русе, бул. „България“ № 116, предмет на АЧОС № 5478/03.07.2008 г., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на тайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, а съгласно действащият регулационен план на града представлява УПИ Х-894 в кв. 612 за изграждане на обект „Постройка на допълващо застрояване – за отоплителни материали и инвентар“, с размери 3,50/7,50 м., със застроена площ от 26,25 кв.м., съобразно предвижданията на издадена от Главния архитект на Община Русе на 14.09.2017 г. виза за инвестиционно проектиране, при начална тръжна цена 1 418,90 лева /хиляда четиристотин и осемнадесет лева и деветдесет стотинки/, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14 – дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)