Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 684 Прието с Протокол № 28/11.07.2013 г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 14 във връзка с чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Раздел IV на Учредителния акт, прието с Протокол № 17/15.11.2012 г., Общинският съвет реши:

1. Приема Правилник за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Фондация „Русе – град на свободния дух“, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение
2. Приема Основни насоки и работна програма на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2013 г., съгласно Приложение № 2, неразделна част от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)