Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 685 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА; чл. 219, ал. 2 от ТЗ, чл. 26, ал. 2, т. 3 и т. 5 от ППЗПП, чл. 2, чл. 8, ал. 2, т. 1 и чл. 13, т. 13 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на ОбС-Русе, Общинският съветреши:

1. Дава съгласие „Общински транспорт Русе“ ЕАД да сключи договор за инвестиционен кредит с финансова институция при следните параметри:

1.1. Вид на кредита – инвестиционен;

1.2. Предназначение:

– за рефинансиране на паричен заем, отпуснат от Община Русе за закупуване, доставка и пускане в експлоатация на 12 тролейбуса – до 540 000 лева;

– за рефинансиране на оборотни средства към дружеството, използвани за предсрочно погасяване на текущ инвестиционен кредит, с цел освобождаване на обезпечение – до 200 000 лева;

– за финансиране покупката на оставащите 8 тролейбуса – до 360 000 лева;

1.3. Размер на кредита – 1 100 000 (един милион и сто хиляди) лева;

1.4. Период на погасяване – до 96 (деветдесет и шест) месеца;

1.5. Гратисен период – до 12 (дванадесет) месеца;

1.6. Лихвен процент по кредита – до 2,5%;

1.7. Такса за управление на кредита – до 0,75% годишно;

1.8. Обезпечение – първа по ред договорна ипотека върху поземлен имот с идентификатор 63427.3.808, с площ 42 607 кв. м. и пазарна оценка от 1 201 хил. лева, собственост на „Общински Транспорт Русе“ ЕАД, ЕИК 117690845; първи по ред залог по реда на ЗОЗ на 12 тролейбуса на стойност 540 хил. лева; първи по ред залог на  вземания по сметка на стойност 1 100 хил. лева;

1.9. Усвояване – на траншове.

 2. Овластява Изпълнителния директор на „Общински транспорт Русе” ЕАД да извърши всички действия и подпише всички необходими документи в изпълнение на горното решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)