Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 685 Прието с Протокол № 27/23.11.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 и 7 от ЗОС, във връзка с чл. 57, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 38, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на гр. Русе, с изобразителна площ над 3,00 кв.м, с начална тръжна месечна наемна цена 15,44 лв. за един кв.м изобразителна площ, без включен ДДС, както следва:
1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №17 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, на входа от гр. София, в разделителната ивица;
2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №136 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, Гаров площад, в затревената площ срещу бл. „Русия“;
3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №180 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, по бул. „Генерал Скобелев“, посока център, срещу ПМГ „Баба Тонка“;
4. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №202 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 3 х 4,00/3,00 м, в гр. Русе, в затревения остров между ул. „Никола Петков“ и ул. „Потсдам“;
5. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на РИЕ, позиция №203 от Общата схема за разполагане на рекламно-информационни елементи по чл. 57 от ЗУТ на територията на гр. Русе с рекламна площ над 3 кв.м, с размери 4,00/3,00 м, в гр. Русе, по ул. „Никола Петков“, срещу Млечна кухня;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)