Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 685

Прието с Протокол № 32/08.10.2009 г.

На основание чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 51, ал.5 от ЗОС, във връзка с чл.8, ал.1, т.1 и чл.10, ал.1, т.15 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за сключване на договор между „ОДПЗС – Русе” ЕООД и Общинска банка АД за издаване на банкова гаранция на стойност 57 764 Евро за обезпечаване на авансово плащане по Договор № BG 0018 на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство „Модернизация и рехабилитация на сградите на Областен Диспансер за Психични Заболявания със Стационар – Русе ЕООД „Повече помощ”.
2. Дава съгласие за обезпечаване на договора за издаване на банкова гаранция по т.1 с дълготрайни материални активи на „ОДПЗС-Русе” ЕООД на стойност 150 000 лева.
3. Упълномощава д-р Теменужка Матева Дечкова – Новакова – Управител на „ОДЗСП-Русе” ЕООД да подпише всички документи, изискуеми при сключване на договора за банкова гаранция и обезпечаването й с дълготрайни материални активи на ОДПЗС-Русе” ЕООД.