Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 686 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

                    На основание, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 56, ал. 2 от ЗУТ и  чл. 79 от АПК, Общински съвет- Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на Общински съвет – Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе е, със следното съдържание:

§ 1. Чл.5, ал.2, б.“В“, т.1 се изменя така:

„т.1 С унифициран дизайн – промишлен продукт, предназначен за серийно производство:павилиони в зони,спирки,сергии,цветни пазари

§2. Чл.7, ал.1, т.3 се изменя така:

„т.3 Подробни – за всеки единичен обект или за група обекти,предвидени в общите схеми. Изработват се в/у извадка от подробен устройствен план/ПУП/ в М 1: 500, с нанесени подземни съоръжения, с нанесени тип, размери и отстояния на преместваемите обекти. Предложенията за подробни схеми се представят от инвеститора – физическо или юридическо лице и се изработват за негова сметка от компетентни технически лица, или се изработват служебно от отдел “УПК”, при възлагане от Кмета на Общината.“

§3.Чл.7, ал.4 се изменя така:

„ал.4 Общата схема по чл.7, ал.1, т.1  и схемите по чл.7, ал.1, т.2 се актуализират при необходимост и внасят за одобряване от Общински съвет – Русе. В периода до актуализирането се допуска одобряване на подробни схеми за разрешаване на преместваеми обекти, невключени в същите, само по решение на общинския съвет.

§4.Чл.12 се изменя така:

„чл.12 Подробните схеми по чл. 7 ал. 1, т. 3 представляват извадка от действащ ПУП, а в случай, че такъв не е одобряван за конкретния имот върху който се извършва поставянето, подробната схема представлява извадка от общата схема на зона. Когато не е одобрявана обща схема на зона, подробната схема се изработва върху извадка от общата схема на преместваемите обекти на цялата територия на гр.Русе

§5. Чл.14, ал.1 се изменя така:

„ал.1 При постъпване на искания от физически или юридически лица за поставяне на преместваеми обекти нефигуриращи в съответната одобрена към момента на постъпването им обща схема по чл.7, ал.1, т.1 и т.2,  същите могат да се внесат от Дирекция „ИУС” в Общински съвет – Русе и след одобряването им се отразяват като допълнения към действащата обща схема на територията на гр.Русе, респ.обща схема на зона. 

§6.Изменя се чл.15, ал.1,  т. 14  по следния начин:

„т.14 чадърите  и масите за сервиране се разполагат само пред фасадата на търговския обект“

§7.Изменя се чл.15, ал.1,  като се създава нова т. 16  със следното съдържание:

„т.16 преместваемите обекти се разполагат върху тротоари, само ако се осигурява минимална свободна ширина за преминаване на пешеходци от 1.50м.“

§8. Изменя се чл.15, ал.1,  като се създава нова т. 17  със следното съдържание:

„т.17 в обособените зони преместваемите обекти да се монтират по начин ненарушаващ изпълнените трайни декоративни настилки“

§9.Изменя се чл.15, като се създава нова ал.3 със следното съдържание:

„ал.3 Преместваемите обекти в имоти с предназначение – земеделска земя, следва да са с обща площ не повече от 20 кв.м. и максимална височина до 2.50м.

§10.Чл.22, ал.1 се изменя така:

„ал.1 Индивидуалните/подробните/ схеми за поставяне на преместваеми обекти се изработват по начина посочен в чл.12, като се нанасят наличните данни от надземната и подземната инфраструктура.

§11.Чл. 25, ал.1 се изменя така:

„ал.1  Разрешението за поставяне на преместваем обект и одобряването на проектната документация се извършва в 30-дневен срок от подаване на заявление, към което се прилагат следните документи:

1.  заявление-образец;

2.проектна документация и/или сертификати за безопасност на конструкцията от производителя, съгласно Приложение №1;

3. документ за собственост, договор за наем със собственика на имота и/или съгласие от собственика/съсобственика/ на имота с посочен срок за който се предоставя;

4.   съгласуване със специализираните контролни и съгласувателни органи в зависимост от вида, местоположението и предназначението на преместваемия обект по преценка на Главния архитект .“

§12.Чл.26, ал.2 се изменя така:

„ал.2 В случай на предсрочно прекратяване на наемния договор, респ. промяна в собствеността по отношение на имоти – частна собственост, разрешението за поставяне преустановява действието си и обектът се премахва. Собственикът на преместваемия обект е длъжен за своя сметка да го премахне в 30/тридесет/ дневен срок от датата на изтичане на срока на разрешението за поставяне, респективно от датата на прекратяване на наемния договор или от датата на промяната по отношение на собстевността.“

§13.Чл.27, ал.1 се изменя така:

„ал.1 За преместваемите обекти върху общински терени се съставя фотоархив в Дирекция ”ИПУК” след вписването им в регистъра по чл.30, ал.1.“

§14.Отменя чл.28, ал.4

§15.Чл.30, ал.2 се изменя така:

„ал.2 В регистъра по ал. 1 се вписват данни за местоположението на преместваемия обект, функцията му,  титуляра на разрешението за поставяне и срока на разрешението за поставяне/срока на договора за наем, срока на даденото съгласие/.“

§16.Чл. 31, ал. 2, т.6 се изменя така: „Афишна колона” и „Информационно табло” са рекламно-информационни съоръжения върху които се разлепват съобщения, информиращи обществеността за предстоящи културни, спортни, хуманитарни и други обществени мероприятия, както и съобщения на гражданите.

§17. В чл. 31, ал. 2, т.6.1 и 6.2 се отменят.

§18. Чл.32, т.1 се изменя така:

„т.1. крайпътна реклама: трайно неподвижно закрепена на терена, върху ел. стълбове, автомобилни подлези и надлези, светещи рекламни касети, светещи колони, дисплеи, премостващи съоръжения.“

§19.Чл.33, ал.2, т.10 се изменя така:

„т.10. върху ажурни и декоративни огради, както и върху декоративни стълбове в обособените зони“

§20.Отменя чл.33, ал. 1, т. 18

§21.Чл.34, ал.1 се изменя така:

„ал.1 Разрешение за поставяне на рекламно-информационните елементи се издава въз основа на одобрена от Главния архитект подробна схема за поставяне“

 §22. Отменя чл.34, ал.2.

 §23. Чл.34, ал.3 се изменя така:

„ал.3 Преди внасянето им за одобряване от Общински съвет-Русе Общата схема по чл.7, ал.1 и общите схеми на зони по чл.7, ал.2 се разглеждат от разширен състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията, чиито състав се определя със заповед на кмета на общината.“

 §24. Изменя чл.39, ал.1, като създава нова т.1.8 със следния текст:

т.1.8„всички видове РИЕ със собствена стационарна конструкция под 3 кв.м.

 §25.В чл.39, ал.2, т. 1 и т.2 се правят следните изменения :

т.1  – след думата транспаранти се добавя „ хоругви и знамена“

т.2 – след думата транспаранти се добавя „ хоругви и знамена“

 §26. Чл.39, ал.2, т. 1.5 се изменя така:

„т.1.5.  други видове РИЕ под 3 /три/ кв.м“

 §27. Чл. 39, ал. 5 се изменя така:

„ал.5 Договорите за поставяне на РИЕ под 3 /три/ кв.м., флажни рекламни материали и други видове външна реклама по чл.31, ал.2, ал. 8, разположени на имот – общинска собственост, се сключват с директора на ОП „Русе арт” за срок от 1/една/ година“.

§ 28.Чл.39 се изменя като се създава нова ал. 7 със следния текст:

„ал.7 ОП „Русе арт” събира сумите за право на поставяне на РИЕ, на основание сключените от директора на предприятието договори с рекламодателите.“

§ 29.Чл.44, ал.1 се изменя така:

„ал.1 Подробните схеми  за поставяне на РИЕ се одобряват  в 30-дневен срок от подаване на искането.“

 §30. Чл.44, ал.2 се изменя така:

„ал.2 Постъпилите в дирекция ,,ИПУК ” искания с проектна документация за одобряването й и за издаване на разрешение за поставяне на РИЕ, придружена с договор за наем/или писмено съгласие/ със собственика, респ. изрично писмено съгласие или договор за наем с етажните собственици за ползване на конкретна площ,  се разглеждат от Комисия по градски дизайн и реклама/КГДР/, която дава предложение на Главния архитект за одобряване /респективно отказ/ на проекта. Състава на КГДР и реда за работата и се утвърждава със заповед на кмета на Община Русе.“

§31. Отменя чл.44, ал.3

§32. Отменя чл.44, ал.4.

§33. Отменя чл.44, ал.5.

§34.Чл.45 се изменя така:

„Главния архитект на Община Русе предоставя на вносителя писмен отговор със становището на КГДР, в случай на дадени препоръки от комисията в частта отнасяща се за съответния обект.“

§35.Чл.48, ал.1 се изменя така:

„ал.1 Поставяне на РИЕ върху държавни или общински терени се извършва въз основа на разрешение за поставяне за срока на договора за поставяне, въз основа на подробна схема, в съответствие със схемата на съответната зона, ако има одобрена такава, респ. на общата схема, както и на изискванията на чл.33 от настоящата наредба. В терени частна собственост РИЕ се разполагат при спазване изискванията на чл.33 от настоящата наредба въз основа на разрешение за поставяне, чийто срок е в рамките на срока на наемния договор, респ. за срока на даденото съгласие за поставяне, а в случай, че поставянето в частен имот се извършва от собственик разрешението за поставяне се издава без срок. В сгради в режим на Етажна собственост срокът на разрешението за поставяне за срока на договора за наем с етажните собственици за заетата площ, респ. срокът на даденото от етажните собственици изрично писмено съгласие по реда на ЗУЕС за ползване на съответна площ.“

§36.Чл.48, ал.2 се изменя така:

„ал.2 В случай на предсрочно прекратяване на договорите или споразуменията посочени в  ал. 1, разрешението за поставяне преустановява действието си и обектите се премахват, като имотът се възстановява в първоначалния вид“.

§37.Чл.48, ал.3 се изменя така:

„ал.3 Собственикът на рекламния елемент е длъжен за своя сметка да го премахне в седемдневен срок от датата на изтичане на срока на разрешението за поставяне, респ. от датата на прекратяване на наемния договор“.

 §38.Чл.49, ал.2 се изменя така:.

„В регистъра по ал. 1 се вписват данни за местоположението, вида на елемента, титуляра на разрешението за поставяне и срока на разрешението за поставяне/срока на договора за наем, срока на даденото съгласие/.“

 §39. Наименованието на Раздел II в  глава IV се изменя така:

„Раздел II Информационно-указателни табели, РИЕ на собствена конструкция и флажни рекламни материали.  “

 §40 .Чл. 58 се изменя, като се създава нова ал.1:

 „ал.1 РИЕ със собствена стационарна конструкция са всички видове РИЕ разположени на самостоятелна стойка, закрепени без връзка или с временна връзка. Същите биват: рекламни съоръжения тип „билборд“, тотеми, рекламни касети, информационни табели и други подобни.“

Алинеи 1,2 и 3 стават 2,3 и 4.

§41. В Чл. 58 се създава нова ал.2 със следния текст:

 „Всички видове РИЕ със собствена стационарна конструкция, се поставят след представяне на проектна документация по чл. 41“.

§42.Чл.70, ал.1 се изменя така:

„ал.1 Монументално-декоративните елементи служат за общо оформяне на градската среда и за обозначаване на значими събития за общината и за страната и не са предназначени да излъчват каквито и да било рекламни послания или да служат за търговска дейност. Монументално-декоративните елементи и имащите характер на такива паметници, паметни плочи или паметни знаци и др. могат да се поставят за личности и събития, които имат съществен принос за националната или местната история.“

 §43. Чл.70 се изменя като се отменя досегашната ал.2 и се създават нови ал.2-ал.7 със следното съдържание:

„ал.2.Главният архитект разрешава поставянето на монументално-декоративните елементи въз основа на предложение от физически или юридически лица .“

  ал.3. Към предложението се прилагат:

  1.писмено становище на специалисти в областта, от която произтича значимостта на личността или събитието обект на увековечаване.

  2.проект

  3.план-сметка

 ал.4.Предложението относно необходимостта от поставяне на монументално-декоративните елемент и местоположението му се разглежда от КГДР, която изготвя становище.

 ал.5.Предложението заедно със становището на КГДР се разглежда от Общински съвет –Русе, който приема решение с изразено съгласие, респ. несъгласие за поставяне на монументално-декоративните елементи  и местоположението му.

  ал.6. Въз основа на решението на Общинския съвет, Главният архитект одобрява проекта, съгласуван с Министерство на културата, респ. по реда на ЗКН и издава разрешение за поставяне, респ. отказ.“

 §44.Чл.70а, ал.1 се изменя така:

„ал.1 Върху монументално-декоративните елементи могат да се поставят надписи, съдържащи името на автора, годината на изграждане, повод за изграждане.

§45. Чл.70а, ал.3 се изменя така:

„ал.3 Главният архитект на общината разрешава, въз основа на проекти, съгласувани при условията на Закона за културното наследство, поставянето на надписи върху монументално-декоративните елементи.“

§46.Чл. 74, ал.1, т. 6 се изменя така :

„т.6 Текстът, съдържащ се в рекламно-информационните елементи се изписва задължително на български език. Допуска се изписване на текст на чужд език. Изключения са възможни само за изписване на търговските марки, фирмени знаци или наименования, регистрирани съгласно действащото законодателство“

§47.Чл.76 се отменя.

§48.Чл.77 се отменя

§49.Чл.79, ал.1 се изменя така:

„ал.1 Художествените изображения представляват рисувани послания върху непокрити калканни стени на сгради или върху други естествени или изкуствени обекти.“

§50.Чл.79 се изменя като се създава нова ал.3 и ал.4 със следния текст:

„ал.3 Към заявлението до Гл.архитект за одобряване на проектната документация за ново художествено изображение, респ. промяна на съществуващо, се прилага: решение на Общото събрание на Етажната собственост или договор за наем с етажните собственици за заетата площ,   респ. съгласие от съсобственика за ползване на фасадата на сградата. 

  ал.4 Заявлението се разглежда от КГДР, която се произнася с решение за което се уведомява заявителя.“

§51. Чл.81, ал.1 се изменя така:

„ал.1 Кметът на общината упражнява общ контрол по спазването на тази наредба.“

§52. Чл. 85 се изменя, като се създава нова ал. 7

 със следния текст:

“ ал.7 За поставяне на РИЕ под 3 кв.м. върху имот – общинска собственост без сключен договор по чл. 39, ал.5 или в нарушение на договора за поставяне на РИЕ, се налага глоба от 100 лв. до 500 лв. за физически лица и имуществена санкция от 200 до 1000 лв. за юридически лица.

§53.В Приложение 1, раздел І. ,т. 1, подточка 1.1 се изменя, както следва:

„1.1.“ ситуационно решение в М1:500 или 1:200 изясняващо графичното разположение на обекта  в съответствие с чл.7 , ал.1, т.3 от Наредбата до други преместваеми обекти рекламни, информационни елементи и други ограничители в градската среда /стълбове, шахти, дървета/, подходи, входове и рампи към прилежащи обществено-обслужващи или жилищни обекти с траен устройствен статут.“

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 54. В чл. 23, ал. 1, т. 1 от Наредба № 5 за търговската дейност на територията на Община Русе се прави следното изменение: изразът „разрешение за ползване на място по чл. 15“  става „разрешение за ползване на място по чл. 25а от Наредба № 7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и  монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на община Русе“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)