Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 686 Прието с Протокол № 27/23.11.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 37, чл. 3, чл. 4, и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на части от недвижим имот с обща площ 21,00 кв.м, в северозападната част от покривното пространство на масивна монолитна сграда – публична общинска собственост, брой етажи – два, с частичен избен етаж, цялата със застроена площ от 1538,58 кв.м, с административно-търговско предназначение, ситуирана в урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-277 – Общински център, кв. 18А, по регулационния план на гр. Мартен, Община Русе, адрес: гр. Мартен, ул. “Христо Смирненски” и ул. „Родопи“, предмет на Акт за публична общинска собственост №7332/02.09.2014 г. за поставяне на базова станция на далекосъобщителен оператор, с начална месечна тръжна наемна цена 316,26 лв. (триста и шестнадесет лева и двадесет и шест стотинки) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)