Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 686

Прието с Протокол № 32/08.10.2009 г.

На основание чл.21, т.9 от ЗМСМА и чл.22, ал.2 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, общинският съвет реши:

1. Избира за контрольор на „Паркстрой” ЕООД Лора Енчева Атанасова.
2. Възлага на кмета на Община Русе да сключи договор за контрол на „Паркстрой” ЕООД с Лора Енчева Атанасова.