Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 687 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 37, ал. 1 и ал. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3, чл. 36, ал. 1, ал. 2 и ал. 6, чл. 49, ал. 2, чл. 61, ал. 2, т. 3 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост и Протокол №22/13.10.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общински съвет реши:

            1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти –  общинска собственост за 2021 г. на Община Русе, с учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на пететажна жилищна сграда със сутерен, с обществено- обслужващ партерен етаж, с основни височини на застрояване 10 м., 12 м. и 15 м., с конфигурация и площ на отделните етажи, както следва:

           Сутерен – 938 кв.м.

           1-ви етаж /партер/, 2-ри, 3-ти етажи – 582 кв.м.

           4-ти етаж – 550 кв.м.

           5-ти етаж – 305 кв.м.

с обща разгъната застроена площ (РЗП) от 3 539 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 63427.2.5763 по КККР на град Русе, с административен адрес град Русе, ул. „Неофит Бозвели“ №29, с площ от 1 028 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, а съгласно действащия регулационен план на град Русе, представляващ УПИ X-5353 в кв. 880, предмет на Акт №8163/14.03.2017 г. за частна общинска собственост, вписан под №44, том 6, вх. рег. №2667/15.03.2017 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с прогнозен приход от учредяването на правото на строеж в размер на 747 933,10 лева /седемстотин четиридесет и седем хиляди деветстотин тридесет и три лева и десет стотинки/, без дължимите данъци и такси, възмездени реално чрез предоставяне в собственост на Община Русе на част от новопостроената сграда, в размер на минимум 466 кв.м. във вид на жилища по смисъла на чл. 40, ал. 1 от ЗУТ, с площ до 70 кв.м. всяко /без идеалните части от общите части на сградата в режим на етажна собственост, гаражи и мази/.

           2. Дава съгласие за провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на пететажна жилищна сграда със сутерен, с обществено-обслужващ партерен етаж, с основни височини на застрояване 10 м., 12 м. и 15 м., с конфигурация и площ на отделните етажи, както следва:

           Сутерен – 938 кв.м.

           1-ви етаж /партер/, 2-ри, 3-ти етажи – 582 кв.м.

           4-ти етаж – 550 кв.м.

           5-ти етаж – 305 кв.м.

с обща разгъната застроена площ /РЗП/ от 3 539 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 63427.2.5763 по КККР на град Русе, с административен адрес град Русе, ул. „Неофит Бозвели“ №29, с площ от 1 028 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, а съгласно действащия регулационен план на град Русе, представляващ УПИ X-5353 в кв. 880, предмет на Акт №8163/14.03.2017 г. за частна общинска собственост, вписан под №44, том 6, вх. рег. №2667/15.03.2017 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, на стойност 747 933,10 лева /седемстотин четиридесет и седем хиляди деветстотин тридесет и три лева и десет стотинки/, без дължими данъци и такси. Заплащането на цената на правото на строеж да се извърши чрез предоставяне в собственост на Община Русе на част от новопостроената сграда, в размер на минимум 466 кв.м. във вид на жилища по смисъла на чл. 40, ал. 1 от ЗУТ, с площ до 70 кв.м. всяко /без идеалните части от общите части на сградата в режим на етажна собственост, гаражи и мази/.

3. Определя критерии за оценка на офертите, както следва:

3.1. Размер на предлаганата в собственост на Община Русе площ във вид на жилища в новопостроената сграда, със застроена площ до 70 кв.м. всяко /без идеалните части от общите части на сградата в режим на етажна собственост, гаражи и мази/ – минимум 466 кв.м. Максимален брой точки – 70;

            3.2. Срок за изграждане и въвеждане в експлоатация на сградата, заедно с изградената инфраструктура, тротоари, огради и др. – не повече от 24 /двадесет и четири/ месеца от издаването на разрешението за строеж. Броят и вида на обектите се определят допълнително при проектиране на жилищната сграда. Максимален брой точки – 30.

            4. Определя оценка на критериите, както следва:

            4.1. Брой точки за размера на предлаганата площ във вид на жилища, съобразно посоченото по-горе.

                        Офериран размер на предлаганата площ

                                            във вид на жилища

X1 = ──────────────────────────────  x 70

                    Максимално офериран размер на предлаганата площ

                                            във вид на жилища

            4.2. Брой точки за срока на изграждане и въвеждане в експлоатация на сградата

                     Минимален предложен срок за реализация

X2 = ──────────────────────────────  x 30

                             Офериран срок за реализация

            Всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на някоя от горепосочените формули, се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

            5. Определяне оценка и класиране на офертите, както следва:

            Оценяването на офертите на всички допуснати в конкурса кандидати се определя от получения общ бал, представляващ сбор от бала за всеки критерий, по следната формула:

X = X1 + X2

            където

            X – общ бал. Максимален общ бал = 100 точки;

            X1брой точки за размера на предложената площ във вид на жилища;

            X2 – брой точки за срока на изграждане и въвеждане в експлоатация на сградата.

            Класирането на офертите се извършва на базата на получения общ бал.

            Класирането се осъществява по възходящ ред на получената оценка, като на първо място се класира офертата с най-висок общ бал.

            При равен брой точки, класиран по-напред е кандидатът, предложил по-висок размер на предоставената в собственост на Община Русе площ във вид на жилища.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)