Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 687 Прието с Протокол № 27/23.11.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 1, 2 и 7, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 39 и ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за периода от 12.02.2018 г. до 04.03.2018 г. включително, за срок от 21 (Двадесет и един) дни, на преместваеми обекти – частна общинска собственост – 33 броя павилиони за търговска дейност, с номера от 1 до 33 включително, всеки с размери 2,00 м/2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтирани върху част от терен – публична общинска собственост в гр. Русе, зона „Б“ (пл. „Свобода“) – гр. Русе, съгласно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 13.10.2017 г. и Разрешение за поставяне №146/13.10.2017 г. на Главния архитект на Община Русе, с начална тръжна наемна цена – 252,00 лв. (Двеста петдесет и два лева) без включен ДДС за посочения по-горе период.
2. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 26.02.2018 г. до 01.03.2018 г. включително, за срок от четири календарни дни, в полза на Сдружение „Дете и пространство”, БУЛСТАТ 131333228, спрямо преместваем обект – павилион №34 – частна общинска собственост, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 13.10.2017 г. и Разрешение за поставяне №146/13.10.2017 г. на Главния архитект на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)