Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 687 Прието с Протокол № 28/11.07.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на ОПРР-ГД „Програмиране на регионалното развитие“ в размер на 9 104 178,28лв., представляващи 35% от стойността на безвъзмездната финансова помощ по договор № BG161PO001-1.5.03-0005-C0001 за проект „Интегрирана система за градски транспорт град Русе“.
2.Упълномощава Кмета на община Русе – Пламен Стоилов да подпише Записа на заповед и всички изискуеми документи по издаването на същата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)