Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 688 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

            1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63427.11.227 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 590 кв.м., намиращ се в гр. Русе, кв. „ДЗС“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници и съседни имоти: 63427.11.1, 63427.11.195, 63427.11.228, 63427.11.185. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №8723/19.10.2018 г., вписан под №121, том 33, д.в.р. 13414, вх. №13771 от 22.10.2018 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 11 605,00 лева (единадесет хиляди шестстотин и пет лева), без дължими данъци и такси.

            Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)