Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 688 Прието с Протокол № 28/11.07.2013 г.

на основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за съоръжение за разтоварване на улови на прясна риба в ПИ с идентификатори 3.510, 3.511, 132.6 и 132.1 в гр. Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)