Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 689 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, извлечение от Протокол №22/13.10.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021г. с продажба на незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV – 229 в кв. 1 по плана на кв. ДЗС, Община Русе, съгласно Решение №890/21.06.2018г. на Общински съвет Русе – ПУП – ИПР, ПР, ИПУР, а съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, одобрени със заповед №РД-18-91/15.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.11.229, с площ от 588 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, с административен адрес: ул. „Омайниче“, предмет на АЧОС №10285/28.09.2021г., вписан под №172, том 33, н.д. 3936, ДВР 11679, вх. № 11848 от 05.10.2021г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на  11 566.00 лева, без дължими данъци и такси.

2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV – 229 в кв. 1 по плана на кв. ДЗС, Община Русе, съгласно Решение №890/21.06.2018г. на Общински съвет Русе – ПУП – ИПР, ПР, ИПУР, а съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, одобрени със заповед №РД-18-91/15.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.11.229, с площ от 588 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, с административен адрес: ул. „Омайниче“, предмет на АЧОС №10285/28.09.2021г., вписан под №172, том 33, н.д. 3936, ДВР 11679, вх. № 11848 от 05.10.2021г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 11 566.00 лв., без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на тръжната процедура и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)