Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 689 Прието с Протокол № 27/23.11.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1 и 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 4, ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва:
1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на пакетирани стоки и цигари, с площ от 6,00 кв. м, в гр. Русе, ул. „Плиска“, пред бл. „Перла“, т. 1401 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 47,00 лв. (Четиридесет и седем лева) без включен ДДС.
2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за заведение за хранене и развлечение, с площ от 44,70 кв. м, в гр. Русе, пл. “Д-р Мустаков“, с начална тръжна месечна наемна цена – 207,00 лв. (Двеста и и седем лева) без включен ДДС.
3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на вестници и списания, пакетирани захарни изделия, безалкохолни напитки и кафе, без продажбата на стоки, изискващи съхранението им в хладилни витрини, фризери и колички, с площ от 3,00 кв. м, в гр. Русе, ул. “Борисова“, кв. 57, зона „Д“, т. 607 от Общата схема на преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ на зона „Д“ (ул. „Борисова“ с Гаровия площад“) – гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена –58,00 лв. (Петдесет и осем лева) без включен ДДС.
4. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, с размери 6,00 м/9,00 м и с площ от 54,00 кв. м, в гр. Мартен, Община Русе, ъгъла на ул. „България“, ул. „Поп Харитон“ и ул. „Христо Смирненски“, съобразно утвърдена на 19.09.2017 г. от Главния архитект на Община Русе подробна схема за разполагане на преместваем обект, с начална тръжна месечна наемна цена – 139,00 лв. (Сто тридесет и девет лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)